รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร / Agricultural Science Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2554
issn ชื่อวารสาร ปี 2554 ปี2553 ปี2552 บทความปี
2554
บทความปี
2553
บทความปี
2552
0125-0507 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร / Agricultural Science Journal 44 45 42 0 4 15

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2554

จำนวนครั้งที่บทความปี 2552 และ 2553 ถูกอ้างอิงในปี 2554 = 15 + 4 = 19

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2552 และ 2553 = 42 + 45 = 87

Thai Journal Impact Factors = 19 / 87 = 0.218