รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Kasetsart Journal (Natural Science) / Kasetsart Journal (Natural Science)
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2554
issn ชื่อวารสาร ปี 2554 ปี2553 ปี2552 บทความปี
2554
บทความปี
2553
บทความปี
2552
0075-5192 Kasetsart Journal (Natural Science) / Kasetsart Journal (Natural Science) 120 130 150 3 4 11

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2554

จำนวนครั้งที่บทความปี 2552 และ 2553 ถูกอ้างอิงในปี 2554 = 11 + 4 = 15

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2552 และ 2553 = 150 + 130 = 280

Thai Journal Impact Factors = 15 / 280 = 0.054