รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ / Journal of Behavioral Science
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2553
issn ชื่อวารสาร ปี 2553 ปี2552 ปี2551 บทความปี
2553
บทความปี
2552
บทความปี
2551
1686-1442 วารสารพฤติกรรมศาสตร์ / Journal of Behavioral Science 17 11 11 3 4 6

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2553

จำนวนครั้งที่บทความปี 2551 และ 2552 ถูกอ้างอิงในปี 2553 = 6 + 4 = 10

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2551 และ 2552 = 11 + 11 = 22

Thai Journal Impact Factors = 10 / 22 = 0.455