เรียนเชิญบรรณาธิการวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 เพื่อการจัดประชุมเรื่อง "การพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI ไปสู่คุณภาพ กลุ่ม 1" (5 ส.ค. 56)

จากการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการไทยภายในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 2 เมื่อปลายปี 2555 ที่ผ่านมา มีจำนวนวารสารในฐานข้อมูล TCI 524 วารสาร มีเพียง 135 วารสาร เท่านั้นที่ผ่านการรับรองคุณภาพและอยู่ในกลุ่มที่ 1 แต่ยังมีวารสารที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงคุณภาพในกลุ่มที่ 2 จำนวนถึง 210 วารสาร และวารสารที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ กลุ่มที่ 3 จำนวน 11 วารสาร (ยังมีวารสารที่อยู่ระหว่างการรอข้อมูลจำนวน 46 วารสาร) ส่วนที่เหลือจำนวน 122 วารสารไม่ได้นำส่งข้อมูลกลับมาเพื่อประเมิน...

กำหนดการให้บริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO ในวารสารกลุ่มที่ 2, 3 (8 มี.ค. 56)

          สืบเนื่องจากการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยครั้งที่ 7 (7 TCI 2012) มีบรรณาธิการวารสารแจ้งความจำนงขอรับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO จำนวนทั้งสิ้น 114 วารสาร
          ทางศูนย์ TCI ได้ดำเนินการให้บริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO ให้แก่วารสารกลุ่มที่ 1 ที่เข้าร่วมประชุมประจำปีครั้งที่ 7 (TCI 2012) และได้ยื่นความจำนงในการขอรับบริการเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 จำนวน 27 วารสาร (รวมวารสารกลุ่มที่ 2, 3 ที่ขอร่วมรับบริการกับกลุ่มที่ 1 ด้วย)...

NextPrev  General search


  กรุณาป้อนคำที่จะใช้ค้นหา    จาก  

                  จาก  

                  จาก  

                         สาขาทั้งหมด       สาขาวิทยาศาสตร์ฯ       สาขามนุษย์ศาสตร์ฯ

                                                                   ในปี พ.ศ.  เรียนเชิญบรรณาธิการวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 เพื่อการจัดประชุมเรื่อง "การพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI ไปสู่คุณภาพ กลุ่ม 1" (5 ส.ค. 56)
ขอเลื่อนการจัดประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายและการพัฒนาวารสารไทย ครั้งที่ 8 (1 ส.ค. 56)
รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมและกำหนดการของการประชุมระดมสมอง "การจัดทำวารสารไทยรูปแบบใหม่เพื่อรองรับงานวิชาการเพื่อสังคมในบริบทประเทศไทย" 31 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรงเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ (26 ก.ค. 56)
ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors สำหรับวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2555 (15 ก.ค. 56)
ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-journal) วิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน" (20 มิ.ย. 56)
สกอ. แต่งตั้ง ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เป็นคณะทำงานศึกษาและกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ (20 มิ.ย. 56)
   อ่านทั้งหมด


ประชุมระดมสมองในหัวข้อ"การจัดทำวารสารไทยรูปแบบใหม่เพื่อรองรับงานวิชาการเพื่อสังคมในบริบทประเทศไทย" 31 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรงเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ (1 ส.ค. 56)
สกว. ได้ให้เกียรติกล่าวถึงศูนย์ TCI ทางหนังสือ "๒ ทศวรรษ วิวัฒนาการ สกว." (5 มิ.ย. 56)
ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารประเทศอินโดนีเซีย หรือ IDCI เข้าเยี่ยมชมศูนย์ TCI พร้อมเล็งหาความร่วมมือ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลวารสารวิชาการร่วม ระหว่างประเทศในอนาคต (1 เม.ย. 56)
พยาบาลสาร และ วารสารการสื่อสารมวลชน เข้ารับบริการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO (25 มี.ค. 56)
   อ่านทั้งหมด