เครื่องอบแห้งด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่งที่สภาวะความดันต่ำ
" บริการวิชาการ คือหัวใจของเรา "
 

I
S
T
R
S

 
Low-Pressure Superheated Steam Dryer
      สำหรับเครื่องอบแห้งด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่งที่สภาวะความดันต่ำที่พัฒนาขึ้นมานี้ มีส่วนประกอบสำคัญคือ ห้องอบแห้ง ปั๊มสุญญากาศ และถังพักไอน้ำ โดยมีแหล่งกำเนิดไอน้ำที่ใช้โดยทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นตัวป้อนไอน้ำเข้าเครื่องอบแห้ง หลักการของเครื่องอบแห้งนี้คือแหล่งกำเนิดไอน้ำส่งไอน้ำมาและพักไว้ในถังพักไอน้ำ (เพื่อลดความดันไอน้ำลงจากระดับสูงให้เหลือประมาณ 2 bar) จากนั้นจึงปล่อยไอน้ำเข้าสู่ห้องอบแห้งซึ่งอยู่ในสภาวะสุญญากาศอย่างช้าๆ โดยไอน้ำอิ่มตัวจะเปลี่ยนสถานะเป็นไอน้ำร้อนยวดยิ่ง ซึ่งสามารถใช้เป็นตัวกลางในการอบแห้งได้ และมีพัดลมเป็นอุปกรณ์ช่วยในการกระจายไอน้ำให้สม่ำเสมอในห้องอบแห้ง สำหรับเครื่องอบแห้งที่ใช้ในการทดลองในห้องปฏิบัติการนั้นจำเป็นต้องมีอุปกรณ์พิเศษ เพื่อให้คณะผู้วิจัยสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของค่าน้ำหนัก และอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการอบแห้งได้

       นอกเหนือจากงานวิจัยด้านเทคโนโลยีดังกล่าวข้างต้น ผศ.ดร.สักกมนเทพหัสดินณอยุธยาและคณะวิจัยยังมีงานวิจัยพื้นฐานที่อยู่ใน ระหว่างการดำเนินงานซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อใช้ในการศึกษา กระบวนการอบแห้งแบบต่างๆ และการนำเอาเทคนิคใหม่ๆเช่นการวิเคราะห์แฟรคทัลมาใช้ในงานวิจัยอบแห้งเป็นต้น
   
 


ผศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา
และคณะวิจัย

 
 
[ มจธ. ] : [ สวท ] : [ Show room Bangokok Code ]
Copyright © 2003, Institute for Scientific and Technological Research and Services (ISTRS) ., All rights reserved