เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ 5 หัวข้อ ที่จัดขึ้นภายใต้รายวิชา BIO 100 วิทยาศาสตร์ชีวภาพสำหรับเทคโนโลยียุคใหม่

เชิญชวนนักศึกษา มจธ. อาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ 5 หัวข้อ ที่จัดขึ้นภายใต้รายวิชา BIO 100 วิทยาศาสตร์ชีวภาพสำหรับเทคโนโลยียุคใหม่


ทุกวันวันพฤหัสบดี เวลา 16.30 น. – 18.00 น.
ผ่านระบบ Zoom

Zoom meeting ID: 340 269 6848  | Passcode: 100

เริ่มวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม นี้


รายละเอียดแต่ละหัวข้อ ดังนี้

1. วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

หัวข้อ Machine Vision in Medical Image Analysis and Rehabilitation
วิทยากร – รศ.ดร. วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

2. วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

หัวข้อ เทคโนโลยีนิวเคลียร์กับการสร้างภาพทางการแพทย์
วิทยากร – ดร.มนัสวี เลาะวิธี ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564   

Production of recombinant therapeutic proteins in plant-cell based system
วิทยากร – ดร.กันทรากร มาเจริญ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.

4. วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564   

หัวข้อ Molecular Pharming: How plant-produced biopharmaceuticals can be used in the fight against COVID-19?
วิทยากร – รศ.ดร.วรัญญู พลูเจริญ ภาคเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5. วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564   

หัวข้อ คราฟท์เบียร์ไทย
วิทยากร – คุณกฤษฎา สุขสวัสดิ์ โรงงานเบียร์บางแก้ว


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ภาควิชาวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารวิศวกรรมเครื่องกล ชั้น 2
โทร. 02-470-9394
FB: Bio100 KMUTT