ขอเชิญเข้าร่วมการส่งหัวข้อวิจัย เข้าประกวดในโครงการ จากข้อความสู่สังคม: บอกเรา “งานวิจัยที่คุณอยากเห็น”

กลุ่มวิจัยการวิเคราะห์สาร (TARG) 

ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากร มจธ. เข้าร่วมการส่งหัวข้อวิจัย เข้าประกวดในโครงการ จากข้อความสู่สังคม: บอกเรา “งานวิจัยที่คุณอยากเห็น” 

โดยร่วมส่งหัวข้อโครงการวิจัยมาทาง Google form https://bit.ly/3Lt01ZR 

หัวข้อที่ชนะการคัดเลือกจะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท  

The Text Analysis Research Group (TARG) in the School of Liberal would like to invite KMUTT students and staff to submit ideas for new research projects as part of the competition “From text to society: Tell us the research you want to see” through https://bit.ly/3Lt01ZR.

The winner will receive 5,000 baht.