เชิญชมงานนิทรรศการในโครงการ 6+1 Flagships Track 3 (ครั้งที่ 15) หัวข้อ “Data-Driven Entrepreneurial Mindset toward SDGs”

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาชมงานนิทรรศการในโครงการ 6+1 Flagships Track 3 (ครั้งที่ 15) หัวข้อ “Data-Driven Entrepreneurial Mindset toward SDGs” 

ระหว่างวันที่ 13- 14 กันยายน 2565 

ณ ห้อง Learning Space 1-1 อาคาร การเรียนรู้พหุวิทยาการ (LX) มจธ. บางมด

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการสามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://kmutt.me/AS8ggxa 

ชมชุดข้อมูล Power BI : https://kmutt.me/b3AbWIQ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: ศูนย์นวัตกรรมระบบ (มลธิชา วิริยะสกุลพันธ์ุ) โทร. 0-2470-8457