ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมหัวข้อ “PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับอาจารย์และบุคลากรที่สนับสนุนการเรียนรู้”

สถาบันการเรียนรู้ ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมหัวข้อ “PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับอาจารย์และบุคลากรที่สนับสนุนการเรียนรู้” 

สิ่งที่ได้เรียนรู้ 

สร้างความตระหนักรู้เรื่องกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และทราบแนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนรู้ 

วิทยากรโดย 

ผศ.ศุภวัชร์ มาลานนท์ 

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. – 16.30 น. ผ่าน Application Zoom  

ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/pdpa-celt 

ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : สถาบันการเรียนรู้ โทร.02-470-8385