ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 11 (11th# NCSAG 2021)

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 11

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 11 The 11th National Conference of Sri-Ayutthaya Rajabhat University Group (11th# NCSAG 2021) หัวข้อ “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่” วันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ, จังหวัดชลบุรี

Deadline submission: 5 มีนาคม 2564
Website: http://rdi.rru.ac.th/ncsag2021/
ติดต่อสอบถาม: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ชั้น 2 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ 038-517007, 064-5218198
โทรสาร 038-513090
E-mail: ncsag2021@gmail.com