ขอเชิญร่วมการประชุมและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ IAMBEST 2021

การประชุมและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ IAMBEST 2021

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ และวิทยานิพนธ์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2564 ด้านสารสนเทศ การเกษตร การจัดการ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (The 6th National Conference and The 2nd International Conference on Informatics, Agriculture, Management, Business administration, Engineering, Sciences and Technology : IAMBEST 2021) ในระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2564 (การประชุมออนไลน์)

สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการส่งผลงาน กำหนดการ การลงทะเบียนและข้อมูลอื่นๆ ได้ทาง http://www.pcc.kmitl.ac.th/iambest หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ งานบริการวิชาการแก่สังคม (คุณนาราอร สว่างวงศ์ โทร. 09-0789-3114 และเบอร์สำนักงาน โทร. 08-3066-5373