ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล “นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่” ประจำปี พ.ศ.2564

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้ที่สนใจเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล “นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่” ประจำปี พ.ศ.2564

โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก www.promotion-scitec.or.th ในการนี้อาจเสนอได้มากกว่า 1 ชื่อก็ได้ และส่งการเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564

มายัง ศาสตราจารย์ ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล
ประธานคณะกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม
555 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เอกสารประกอบดูได้ที่ https://ripo.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2021/01/00000067.pdf