ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหรือเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ Thai Society for Biotechnology International Conference Online

สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ Thai Society for Biotechnology International Conference Online “Green Energy & Zero Waste Society” วันที่ 2 เมษายน 2564 ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ผลงานการศึกษาวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพให้นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัยในประเทศรวมถึงสมาชิก Asian Federation of Biotechnology (AFOB)

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ https://onlinetsb.com/