ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม NLP18 KOSEN KMUTT : Innovative Practical Engineer

สถาบันการเรียนรู้ มจธ. ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้สนใจ เข้าร่วมเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในกิจกรรมเสวนาออนไลน์ 

New Learning Platform #18 

KOSEN KMUTT : Innovative Practical Engineer 

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. 

วิทยากร จากโครงการ KOSEN KMUTT 

 1. ดร.ก้องกาญจน์ วชิรพนัง  ผู้อำนวยการสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ 
 1. Prof. Dr.Kano Seiji 
 1. Prof. Dr.Takashima Takaaki 
 1. อ.ธรรศ อยู่สุนทร 
 1. อ.จินตนา วงค์ต๊ะ 
 1. อ.วิทูร บุญโพธิ์ 
 1. อ.วิวัฒน์วงศ์ กีรติการุณย์ 
 1. อ.ปัณณภัสร์ เลิศโกมลวิทย์ 

เป้าหมายการเรียนรู้ 

 1. เป้าหมายและทิศทางการพัฒนาผู้เรียนตามวิถี KOSEN KMUTT ให้เป็นผู้มีความสามารถรอบด้านและทุกมิติ 
 1. บทเรียนจากการจัดการเรียนรู้จากโครงการ KOSEN KMUTT  
 1. แลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์ กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 

ลงทะเบียนได้ที่    https://bit.ly/3J3DscU