ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม New Learning Platform #16 “Skill Mapping in Practice”

สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในกิจกรรมเสวนาออนไลน์

New Learning Platform #16

“Skill Mapping in Practice” ประสบการณ์จากการนำ Skill Mapping ไปใช้ในการเรียนการสอน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการ

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.

วิทยากร จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  1. รศ. ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
  2. ดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
  3. ผศ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

สิ่งที่ได้เรียนรู้

  1. แนวทางการนำ Skill Mapping ไปปรับใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคผู้ใช้บัณฑิต
  2. ประสบการณ์การใช้ Skill Mapping เพื่อพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร
  3. แลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์ทางวิชาการ กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ลงทะเบียนได้ที่
https://bit.ly/3B0HFfx
กิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สถาบันการเรียนรู้
โทร. 02-470-8385
Line:@646ernjg