งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับนานาชาติทางนาโนเทคโนโลยี ครั้งที่ 7 (NanoThailand 2021)

ขอเชิญชวนร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับนานาชาติทางนาโนเทคโนโลยี ครั้งที่ 7 (NanoThailand 2021) 
โดย สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย คณะวิทยาศาสตร์ และคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


หัวข้อ: “บทบาทของนาโนเทคโนโลยีในห้วงเวลาแห่งการปริวรรต” (“Nanotechnology in Times and Disruptive Transformation”)

วันพฤหัสบดีที่ 16 – วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564
ณ Hybrid Conference, การประชุมออนไลน์ ควบคู่กับ การจัดงานที่อาคารวิจัยและนวัตกรรมกระบวนการชีวภาพ [Bioresearch and Innovation Building (BRI)] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน), กรุงเทพฯ

ปาฐกถาพิเศษ โดย
1. Professor Pulickel M. Ajayan แห่ง Rice University, USA เจ้าของผลงานวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยีกว่า 1,200 บทความ และผู้นำในการพัฒนานาโนวัสดุขั้นสูงที่นำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลาย อาทิ พลังงานทดแทน, วัสดุผสมระดับนาโนสารพัดคุณสมบัติ, เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิกส์และเซนเซอร์ เป็นต้น
2. Professor Tomoji Kawai แห่ง Osaka University, Japan ผู้บุกเบิกการใช้เทคนิค gating nanopore device ในการแปลข้อมูลรหัสทางพันธุกรรมทั้ง DNA และ RNA และเป็นผู้นำในการพัฒนา DNA นาโนเทคโนโลยีไปสู่การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดด้านชีวอิเล็คทรอนิกส์, วัสดุผลึกจำลองที่มีคุณสมบัติแม่เหล็ก, และเซนเซอร์บนฐานของชีวลอกเลียน เป็นต้น

งานประชุมวิชาการครั้งนี้ยังมีการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาในนาโนเทคโนโลยีอีกถึง 21 ท่าน

ลงทะเบียนส่งบทคัดย่องานวิจัยและบทความวิชาการ : ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 [ขยายเวลา]

Registration Deadline : ลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าภายในวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nano-thailand.com/2021/ และ 
https://www.facebook.com/NanoThailand-2021-105308871081874

ติดต่อสอบถาม : หลักสูตรบัณฑิตศึกษาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-470-9562
e-mailnanothailand2021@kmutt.ac.th