ขอเชิญประกวดคลิป VDO หัวข้อ สินค้าฉลากเขียวและสินค้าฉลากลดคาร์บอน

กิจกรรมประกวดคลิป VDO เชิญชวนผู้บริโภคใช้สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หัวข้อ สินค้าฉลากเขียวและสินค้าฉลากลดคาร์บอน  ผู้เข้าประกวดต้องส่งคลิปวีดีโอในรูปแบบแผ่นมายังส่วนงานฉลากเขียว มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ภายใน 30 กย 63

วันที่ : 24 สิงหาคม 2563

โดย : มลูนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย