ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมฟังการบรรยายเสริมสร้างความเข้าใจ หัวขัอ “ITA คืออะไร ?” และ แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีการประเมิน 2565

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมฟังการบรรยายเสริมสร้างความเข้าใจ

หัวขัอ “ITA คืออะไร ?” และ แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีการประเมิน 2565

โดย คุณชนิดา อาคมวัฒนะ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบและวิชาการ สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช.

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565
เวลา 13.30 – 16.30 น.
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting / Webinar)

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรมผ่านทาง http://forms.office.com/r/hwHC2M1UQk