ขอเชิญเข้าร่วม “การอบรมมาตรฐานบริการเพื่อการท่องเที่ยวปี 2565 จำนวน 9 มาตรฐาน ตามโครงการการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”

ศูนย์รับรองระบบมาตรฐานนานาชาติ สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วม

การอบรมมาตรฐานบริการเพื่อการท่องเที่ยวปี 2565 จำนวน 9 มาตรฐาน ตามโครงการการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

เวลา 8.30 – 16.30 น.

ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting

(Meeting ID: 7022083594

Join Zoom Meeting https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/7022083594)

โดยสามารถสแกน QR Code สมัครเข้าร่วมการอบรม และดาวน์โหลดเอกสาร