ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ร่วมกับ 2 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ และสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 10 ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมฟองจันทร์ ตึก President ชั้น 4 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น จ.อุบลราชธานี วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการจากสถาบันต่างๆ อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคต ในการนี้มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่าน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนิสิตนักศึกษา ร่วมส่งบทความวิจัย ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียดและรูปแบบการจัดทำบทความวิจัย https://cdn.me-qr.com/pdf/8446740.pdf
ใบสมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 https://cdn.me-qr.com/pdf/8446722.pdf

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.สุนีรัตน์ ศรีโสภา ผู้ประสานงานสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
โทรศัพท์ (045)283772 , 089-846-9151 หรือทางอีเมล์ conference@umt.ac.th