ขอเรียนเชิญเข้ารับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ Innovation & Impact Research Services ในรูปแบบ on-site และ on-line

ขอเรียนเชิญบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ.ทุกท่านเข้ารับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ Innovation & Impact Research Services ในรูปแบบ on-site และ on-line📣 📣
🗓 วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566
⏰ เวลา 13.00-16.30 น.
📍 เรื่อง “กลไกส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อการนำผลงานวิจัย และนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์”
โดย ทีมวิทยากรจาก สวนพ.
1.ดร.ปภาพิต หิรัญสิริสวัสดิ์ (ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร)
2.คุณณมล วรปรีดา (งานจรรยาบรรณวิจัยและธรรมมาภิบาล)
3.ดร.ศตายุ สุวรรณะโสภณ (นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ)
📍เรื่อง“การเตรียมความพร้อมในการจัดทำมาตรฐานห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศูนย์บริการงานวิจัยและบริการวิชาการแบบ Virtual Center”
โดย รศ.ดร เอก ไชยสวัสดิ์ (ผู้อำนวยการศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม)
📍สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/fgErCkQPLg6e6
เข้า online ผ่านระบบ Zoom ได้ที่ : https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/8075684775