ขอเชิญร่วมเรียนรู้ในกิจกรรม “โครงสร้างพื้นฐานสีเขียว หรือ Green Infrastructure” จากรายวิชาของ อาจารย์เกียรติกมล นิลาภรณ์กุล และผศ.อภิญญา ลิ้มไพบูลย์

โครงสร้างพื้นฐานสีเขียว หรือ Green Infrastructure

รู้หรือไม่ ว่า โครงสร้างพื้นฐานสีเขียว หรือ Green Infrastructure อยู่ใกล้รอบตัวเรากันมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ใช่เพียงแค่สีเขียวที่เห็นแล้วสบายตา แต่การมีโครงข่ายพื้นที่ธรรมชาติหรือพื้นที่กึ่งธรรมชาติคุณภาพสูงจะสามารถปรับปรุงความหลากหลายทางชีวภาพ ปกป้องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้

ขอเชิญร่วมเรียนรู้ในกิจกรรม “โครงสร้างพื้นฐานสีเขียว หรือ Green Infrastructure” จากรายวิชาของ อาจารย์เกียรติกมล นิลาภรณ์กุล และผศ.อภิญญา ลิ้มไพบูลย์ จากโครงการของคณะทำงานด้านโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณรอบๆพื้นที่ Learning Garden มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอทเกล้าธนบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป”