ขยายเวลาการส่งบทความวิจัยงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 The 7th TECHCON 2021

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 (The 7th TECHCON 2021) หัวข้อ “วิจัยและพัฒนานวัตกรรม สู่สังคมวิถีใหม่ อย่างยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคม ในการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ขยายเวลาเปิดรับบทความ 1 มีนาคม 2564 – 15 มิถุนายน 2564

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และส่งบทความได้ที่ http://techcon.siamtechu.net/2021/
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2878-5030, 0-878-5052 หรือ E-mail: techcon@siamtechno.ac.th