การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 14 | RANC2021

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับเครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กำหนดจักการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 14 หัวข้อ “รวมพลังสร้างสรรค์เครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมอุดมศึกษาไทย เพื่อการสร้างเสริมพลังสังคมสู่รากแก้วของแผ่นดิน” ในระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2564 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรทางการศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการวิจัย สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย ระหว่างนักวิจัย หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยายและโปสเตอร์ โดยกำหนดส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 สามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ http://research.swu.ac.th/ranc/web/#/