กรมการจัดหางาน ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย

กรมจัดหางานร่วมกับศูนย์ประสานงานเพื่อการวิจัยแรงงานแห่งชาติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) จะจัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลการวิจัยผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM ใน 7 ประเด็นการศึกษาวิจัย ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 14.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการวิจัยต่อสาธารณชน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มีต่อผลการวิจัยในการนี้กรมการจัดหางาน จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาวิชาการดังกล่าว

ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/MUvjkpHTgWFAkfiM8


ติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน : อัมภาวรรณ ชาวนา, ธิติมา นิลพฤกษ์
โทร. 0 2246 7870
FAX: 0 2246 7870 , 0 2245 7549
อีเมล : lmi.analyst@gmail.com