ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมหัวข้อ “ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง OBE (Designing Learning Activities based on OBE-Online)”

ศูนย์ CELT สถาบันการเรียนรู้ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมหัวข้อ “ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง OBE (Designing Learning Activities based on OBE-Online)” วิทยากรโดย อ. วรงค์ ถาวระ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบหลักสูตร

สิ่งที่ได้เรียนรู้

  • ความสำคัญของการศึกษาตามแนวทาง OBE ของ มจธ.
  • บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ นักพัฒนาการศึกษา ในการสนับสนุนแนวทางการศึกษา OBE
  • กระบวนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง OBE
  • ฝึกปฏิบัติออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้

วัน/เวลา วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. ผ่าน Application ZOOM

รับจำนวนจำกัด สำหรับนักพัฒนาการศึกษา และเจ้าหน้าที่ มจธ. จำนวน 20 คน

ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3zliHDz

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม สถาบันการเรียนรู้ โทร.02-470-8385 ผู้เข้าร่วมที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับใบ Certificate จากศูนย์ CELT