คณะพลังงานฯ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนา ใน หัวข้อ “บทบาทของมหาวิทยาลัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้วย BCG Model”

คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุขอเรียนเชิญบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการเสวนา ใน หัวข้อ “บทบาทของมหาวิทยาลัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้วย BCG Model” ภายใต้โครงการเสวนา “การกำหนดทิศทางและจัดทำแผนกลยุทธ์คณะ”

ครั้งที่ 1 วิทยากร : ดร. คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ในวันอังคารที่ 17 ส.ค.2564 เวลา 14.00-16.00 น. จัดโครงการเสวนา online ผ่านทางโปรแกรม zoom กำหนดการ 14.00 – 14.10 น. เปิดงานเสวนา โดย คณบดีคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ 14.10 – 15.40 น. เสวนาหัวข้อ “บทบาทของมหาวิทยาลัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้วย BCG Model” โดย ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) โดยมี ผศ.ดร. พัฒนะ รักความสุข รองคณบดีอาวุโสฝ่ายวิจัย เป็นผู้ดำเนินรายการ 15.40 – 16.00 น. ถาม-ตอบ และ ปิดการเสวนา

ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/ZHwGLQiSqHF1r5Gn8 ภายใน 15 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30 น.