ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม New Learning Platform #10 เรื่องเล่าจากครู…“การจัดการเรียนรู้แบบ Hybrid Learning”

CELT KMUTT ขอเชิญครู นักการศึกษา และผู้สนใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ร่วมกิจกรรม New Learning Platform #10 เรื่องเล่าจากครู…“การจัดการเรียนรู้แบบ Hybrid Learning”

เชิญชวนร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสอนและการนิเทศการสอน
จากโครงการพัฒนาพนักงานใหม่สายวิชาการด้านการเรียนการสอน (Beginne)
อาจารย์ร่วมแลกเปลี่ยน

  • ดร.เปรมปรีดิ์ ดวงภุมเมศ (อ.เป๋า) หลักสูตรวิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 
  • ผศ. ดร.อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล (อ.บอย) ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
    คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  • อ.คชานนท์ นิรันดร์พงศ์ (อ.โตโต้) สถาบันการเรียนรู้
  • ผศ. ดร.มยุรี หาญสุภานุสรณ์ (อ.เอ๋) ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับฟังและร่วมแลกเปลี่ยน

  1. การวางแผนการสอนและการติดตามผลการสอน
  2. เครื่องมือและเทคนิคการสร้างแรงจูงใจผู้เรียน
  3. การรับมือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบกิจกรรมออนไลน์ ผ่าน zoom application

ในวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/2VCC6Bf
(ท่านจะได้รับอีเมล์ตอบกลับก่อนวันกิจกรรม)