หลักสูตรออนไลน์ : พัฒนาศักยภาพพนักงานให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้นในยุค 4.0

“คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(มจธ.)” ร่วมกับ “สถาบันโค้ชไทย”

เปิดหลักสูตรวุฒิบัตรเพื่อพัฒนาศักยภาพคนไทยมุ่งสู่สังคมอุดมปัญญาทางด้าน Soft Skills ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในยุคดิจิทัลเพื่อรับมือกับทุกโอกาสในอนาคตที่กำลังเข้ามาให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ทีมงาน และองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

  • การเรียนรู้แบบออนไลน์เป็นเวลา 3 ครั้ง รวม 6 ชั่วโมง
  • เรียนผ่านโปรแกรม Zoom Meeting (มีวิธีการสอนการใช้งาน)
  • หลังสำเร็จการเรียนรู้จะได้รับวุฒิบัตรรับรองจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พัฒนาศักยภาพพนักงานให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้นในยุค 4.0
https://forms.gle/BCcoMUvFRiCSzxpy7

• สำหรับ 20 ท่านแรกที่สมัครและชำระค่าเรียนเข้ามาก่อนเท่านั้น
• เมื่อซื้อแพคเก็จ PU Seminar 4 หัวข้อขึ้นไป แถม PU Wisdom มากกว่า 30
หัวข้อที่สำคัญต่อการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21
• ค่าเรียนปกติหลักสูตรละ 4,000 บาท พิเศษสำหรับโค้ชไทยและบุคลากรทางการศึกษา
ศิษย์เก่า/ปัจจุบัน ของมจธ. และ SME จากทาง KX ส่วนลด 50% เหลือเพียง 2,000
บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)