ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กำหนดจัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เพื่อนำไปสู่การพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการต่อไป
ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมฯ และนำเสนอผลงานวิจัย สามารถลงทะเบียนและส่งผลงานได้ที่ http;//www.hu.ac.th/conferenceได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โทร 0-7420-0347 Email : hu_conference@hu.ac.th