ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Brain science seminar ครั้งที่ 5 หัวข้อ “Growth Mindset: Developing Intrinsic Motivation to Learn “

สถาบันการเรียนรู้ (Neuroscience Center for Research and Innovation ร่วมกับ CELT) ขอเรียนเชิญบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม Brain science seminar ครั้งที่ 5 หัวข้อ “Growth Mindset: Developing Intrinsic Motivation to Learn”

พูดคุยกับ พัทธ์ดนัย ภูวจรูญกุล ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมประสาทวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สิ่งที่ได้เรียนรู้ 1. เข้าใจนิยาม และความเป็นมาของ Growth Mindset 2. เข้าใจปัจจัยที่มีผลต่อ Growth Mindset และการพัฒนาการรเรียนรู้

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30-14.30 น. ผ่าน application Zoom ลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/3aNoG9y

สอบถามเพิ่มเติม E-mail : nx@mail.kmutt.ac.th CELT line official Account. Line ID : @celtkmutt