ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 12 | ICoME2021

ขอเชิญท่านผู้สนใจส่งผลงานวิจัย/บทความวิชาการ เข้าร่วมในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 12 (12th International Conference on Mechanical Engineering, ICoME 2021) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-17 ธันวาคม 2564 ณ จังหวัดกระบี่

บทความที่ได้รับการคัดเลือก จะถูกตีพิมพ์ในวารสารเช่น ISI-Indexed Journal, IOP Conference Proceeding, Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering (JRAME) โดยมีกำหนดการรับวารสาร/บทความดังนี้

  • วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อ – 15 มิถุนายน 2564
  • วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์ – 31 สิงหาคม 2564
  • แจ้งผลการคัดเลือก – 30 กันยายน 2564

สามารถดูข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: Website: http://www.icome.tsme.org/icome2021/

Facebook: TSME-ICoME2021

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง: E-mail: tsme-icome2021@mail.kmutt.ac.th หรือโทร (+66) 2 470 9123