ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจง “แนวทางการดำเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และเกณฑ์มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง”

ขอเชิญอาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการศึกษาเข้าร่วมการประชุมชี้แจง “แนวทางการดำเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และเกณฑ์มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง”

โดย รศ. ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ

วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ผ่าน Zoom Application

ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ shorturl.at/ABLO2
(ภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2565)