ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการ SEA COAST Crystallographic Workshop 2024

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ขอเรียนเชิญนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก นักวิจัยหลังปริญญาเอก นักวิจัยและอาจารย์สมัครเพื่อเข้าร่วมอบรมในโครงการ SEA COAST 2024–South East Asian Crystallographic Overview And Systematic Training ณ ห้องประชุม V-Space อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ LX (N16) มจธ. ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2567

โดยเนื้อหาการอบรมจะครอบคลุมองค์ความรู้ทางด้าน protein X-ray crystallography ตั้งแต่ crystallization, data collections, การวิเคราะห์โครงสร้างสามมิติของโปรตีนจากผลการยิงเอกซเรย์ลงบนผลึกโปรตีนด้วยกระบวนการ data processing, phasing, refinement และ validation การบันทึกโครงสร้างโปรตีนลงใน Protein  Data Bank (PDB) การทำ Molecular Graphics ตลอดไปจนถึงเทคนิคในการวิเคราะห์โครงสร้างสามมิติของโมเลกุลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น Cryo EM และ Neutron Crystallography

SEA COAST 2024 สอนโดยนักพัฒนาโปรแกรมทาง Protein X-ray Crystallography ระดับโลกและผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทย-ต่างชาติทั้งหมด 23 ท่าน

ผู้เข้าร่วมอบรมจะมีโอกาสได้ฝึกใช้โปรแกรมต่างๆ เช่น CCP4, PHENIX, SHELX, Global Phasing, DIALS, XDS, MOSLFM, Phaser, Coot, ARP/wARP, ARCIMBOLODO, ALEPH, ALIXE, PISA เป็นต้น หากผู้เข้าร่วมอบรมท่านใดมีปัญหาจากการวิเคราะห์โครงสร้างสามมิติในงานวิจัยของตนเอง สามารถนำข้อมูลของตนมาปรึกษาและทำการวิเคราะห์กับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติได้แบบตัวต่อตัวในช่วง Hands-on session ตลอดระยะเวลาของโครงการ

นอกจากนี้ SEA COAST 2024 ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมที่สนใจสามารถส่งคริสตัลของตนไปยังที่ศูนย์ซินโครตรอน Diamond Light Source สหราชอาณาจักรและเรียนรู้การฝึกควบคุมหุ่นยนต์ขณะทำการยิงเอกซเรย์ลงบนผลึกของตนเองแบบ remote data collection

กับนักคริสตัลโลกราฟฟีจาก Diamond Light Source สหราชอาณาจักร**

สำหรับผู้ที่สนใจ ท่านสามารถสมัครออนไลน์ผ่านเวบไซต์โครงการได้แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2566

*** ทางโครงการจะคัดเลือกผู้สมัคร 30 คนเพื่อเข้าร่วมอบรมและจะประกาศผลในวันที่ 22 ธันวาคม 2566

** สำหรับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการที่สนใจส่งคริสตัลของตนไปยัง DSL ขอความกรุณาแจ้งให้ Dr.Ruslan Sanishvili (sannukri@gmail.com) ทราบโดยเร็วที่สุด 

**** รายละเอียดโครงการสามารถเข้าชมได้ผ่านทาง https://seacoast.kmutt.ac.th/  หรือ QR Code ของโครงการดังแนบ

***** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ดร.ลีลา รักษ์ทอง (leela.ruc@mail.kmutt.ac.th) และ Dr.Ruslan Sanishvili (sannukri@gmail.com)