ขอเชิญชวนร่วมส่งบทความวิจัยนำเสนอ หรือเข้าร่วมประชุมวิชาการ (ICLIST 2024, NCLIST 2024)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ.
📣 ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ
ร่วมส่งบทความวิจัยนำเสนอ หรือเข้าร่วมประชุมวิชาการ (ICLIST 2024, NCLIST 2024)
🚩 The 7th International Conference on Learning Innovation in Science and Technology
🚩 การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4

🗓️ ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2567
📍 โรงแรมอมารี พัทยา & Online
จัดโดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

📝 ICLIST ➡️ Submit your abstract and full paper at EasyChair: https://easychair.org/conferences/?conf=iclist2024
📝 NCLIST ➡️ ลงทะเบียนและส่งบทคัดย่อในระบบ Online: https://forms.gle/78rxg3vQuVy47M5a8

ดูรายละเอียดการส่งบทความเพิ่มเติมได้ที่:
🔎 ICLIST ➡️ https://iclist.fiet.kmutt.ac.th
🔎 NCLIST ➡️ https://nclist.fiet.kmutt.ac.th

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: ICLIST 2024 KMUTT, NCLIST 2024 KMUTT
E-mail: iclist@kmutt.ac.th, nclist@kmutt.ac.th
Tel. +66 2470 8513