สถาบันการเรียนรู้ ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การนำ Hybrid Learning สู่การปฏิบัติ

โครงการเพิ่มสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Hybrid Learning) ประจำปีงบประมาณ 2565 

CoP (แลกเปลี่ยนประสบการณ์การนำ  Hybrid Learning สู่การปฏิบัติ) 

วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 13.30-15.30 น. 

Zoom : https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/8757734902 

Meeting ID: 875 773 4902 

วิทยากร 

  1. ดร.จักรภพ วงศ์วิวัฒน์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  1. อ.ดวงใจชนก พรรษา คณะศิลปะศาสตร์ 
  1. คุณสุมนา สุวรรณอำภา CELT 

HOST: CELT TEAM 

MC : พลอยพชร เนกขัมพิทักษ์ CELT 

Learning Outcome : 

  1. แลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Hybrid learningกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 
  1. แลกเปลี่ยนเทคนิคการประยุกต์ใช้การถอดบทเรียนกับการจัดการเรียนการสอน 

กำหนดการ

ช่วงเวลา กิจกรรม รายละเอียด 
13:20 น. เปิดห้อง ต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ทักทาย และรอคนเข้า zoom) HOST: CELT TEAM :MC พลอย 
13.30 – 13.40 น. เกริ่นนำถึงกิจกรรมวันนี้ แนะนำวิทยากร  MC เชิญวิทยากร 
13.40 – 15.10 น. วิทยากรแลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Hybrid learning แลกเปลี่ยนเทคนิคการประยุกต์ใช้การถอดบทเรียนกับการจัดการเรียนการสอน มี slide ประกอบการบรรยาย  
15.10– 15.30 น. เชิญผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสอบถาม สรุป – ปิดกิจกรรม CELT TEAM แลกเปลี่ยน – ซักถาม แบบสอบถามหลังกิจกรรม