สถาบันการเรียนรู้ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา มจธ. เข้าร่วมกิจกรรมอบรมภายใต้โครงการ Beginner รุ่น 12+1

สถาบันการเรียนรู้ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา มจธ. เข้าร่วมกิจกรรมอบรมภายใต้โครงการ Beginner รุ่น 12+1 

เปิดที่นั่งเพิ่มเติมสำหรับ 3 หัวข้อกิจกรรมดังนี้ 

1. ASSESSING LEARNING OUTCOMES 

กิจกรรม Online ผ่าน zoom 

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 – 16.30 น. 

วิทยากรโดย รศ. ดร.ขจนศักดิ์ บัวระพันธ์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล 

2. TEACHING APPROACHES FOR LEARNING OUTCOMES: ACTIVE LEARNING 

กิจกรรม Onsite ณ อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ (S3) ชั้น 14 

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 – 16.30 น. 

วิทยากรโดย ผศ. ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. 

3. LEARNING MANAGEMENT SYSTEM 

กิจกรรม Onsite ณ อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ (S3) ชั้น 14 

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น. 

วิทยากรโดย LE TEAM 

สามารถเข้าร่วมอบรมกี่กิจกรรมก็ได้ 

ด่าน จำนวนจำกัด เฉพาะบุคลากร มจธ. 

ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/beginner12-1 

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ สถาบันการเรียนรู้ โทร. 02-470-8385