รับสมัครผู้สนใจเรียนออนไลน์ในหลักสูตร : สุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry)

“คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)” ร่วมกับ “สถาบันโค้ชไทย”


เปิดหลักสูตรวุฒิบัตรเพื่อพัฒนาศักยภาพคนไทยมุ่งสู่สังคมอุดมปัญญาทางด้าน Soft Skills ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในยุคดิจิทัล เพื่อรับมือกับทุกโอกาสในอนาคตที่กำลังเข้ามาให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ทีมงาน และ องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

🚩การเรียนรู้แบบออนไลน์เป็นเวลา 3 ครั้ง รวม 6 ชั่วโมง

🚩เรียนผ่านโปรแกรม Zoom Meeting (มีวิธีการสอนการใช้งาน)

🚩หลังสำเร็จการเรียนรู้จะได้รับวุฒิบัตรรับรองจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

🎖 Appreciative Inquiry : หลักสูตรสุนทรียสาธก

หลักสูตรนี้เรียนออนไลน์วันที่ 4,18,20 พฤษภาคม 2564 เวลา 19.00 – 21.00 น.

• สำหรับ 20 ท่านแรกที่สมัครและชำระค่าเรียนเข้ามาก่อนเท่านั้น

• เมื่อซื้อแพคเก็จ PU Worskshop 4 หัวข้อขึ้นไป แถม PU Wisdom 40 หัวข้อ (ในระยะเวลา 4 เดือน)

• ค่าเรียนปกติหลักสูตรละ 3,500 บาท พิเศษสำหรับโค้ชไทยและบุคลากรทางการศึกษา ศิษย์เก่า/ปัจจุบัน ของมจธ. ส่วนลด 50% เหลือเพียง 1,750 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)