การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน สำหรับบุคลากรทางการศึกษา ครู อาจารย์ ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา

โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน สำหรับบุคลากรทางการศึกษา ครู อาจารย์ ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา‼️


📝เปิดประสบการณ์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานให้กับบุคลากรทางการศึกษา ครู อาจารย์ ผู้สอนโครงงานวิจัย สร้างบุคลากรที่มีความพร้อมในการเป็นที่ปรึกษางานวิจัยอย่างมีคุณภาพ สร้างแรงบันดาลใจในการผลักดันงานวิจัยสู่นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน


👤 รับผู้เข้าหลักสูตร 30 คน/รุ่น
รุ่นที่ 1 วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2566
รุ่นที่ 2 วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2567
📍 ณ ห้องประชุม BRI206 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน
📆 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ตุลาคม 2566 นี้เท่านั้น ด่วน จำนวนจำกัด‼️


⏳สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ยมิษฐา ดาวเด่น 📲 083 846 4791 ,02 470 7452 💌kay_yamitta@hotmail.com
กัญยาณี ทิพย์มณี 📲064 275 5558 ,02 470 7451 💌kanyanee.thi@kmutt.ac.th