มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา Neuroscience and Computation

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมประสาทวิทยาศาสตร์ (Neuroscience Center for Research and Innovation)สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา Neuroscience and Computation วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 9:00-12:00 น. ณ อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (Learning Exchange, LX) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และร่วมสัมมนาผ่าน Livestream on Facebook เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในการทำงานของระบบประสาท ด้วยการประสานความรู้ในงานวิจัยด้าน neuroscience กับ computation เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการแพทย์ และการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์

กำหนดการสัมมนา Neuroscience and Computation Seminar

 • 08:30-09:00 น. ลงทะเบียน (Seminar registration)
 • 09:00-09:15 น. ประธานกล่าวเปิดงาน (Opening Remark)
  • ผศ.ดร.ศิรวัจน์ อิทธิภูริพัฒน์ หัวหน้าศูนย์วิจัยและนวัตกรรมประสาทวิทยาศาสตร์ (Asst. Prof.Sirawaj Itthipuripat, Ph.D. | Team Leader of Neuroscience Center for Research and Innovation)
 • 09:15-09:45 น. New Methods in Functional Neuroimaging
  • Prof. Lawrence R Frank, Ph.D. | Center for Scientific Computation in Imaging, Department of Radiology, Institute of Engineering in Medicine, University of California San Diego, USA
 • 09:45-10:00 น. พักรับประทานอาหารว่าง (Coffee/Tea Break)

กำหนดการสัมมนา Neuroscience and Computation Seminar

 • 10:00-10:30 น. Evolution of Cognitive Computing
  • Assoc. Prof. Jonathan Hoyin Chan, Ph.D. | School of Information Technology, KMUTT
 • 10:30-11:00 น. Relational Scaffolds in Novel Learning and Decision Making.
  • Asst. Prof. Stephanie Nelli, Ph.D. | Department of Cognitive Science, Occidental College, Los Angeles, USA
 • 11:00-11:30 น. Neuro-Inspired AI Methods for Diagnosing Mild Cognitive Impairment.
  • ดร. อิทธิ ฉัตรนันทเวช หัวหน้าทีมวิจัย Nano informatics and Artificial Intelligence Research Team ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (Itthi Chatnuntawech, Ph.D. | Team Leader, Nano informatics and Artificial Intelligence Research Team National Nanotechnology Center, NSTDA)
 • 11:30-12:00 น. How Bias Works from Brain to Behavior
  • ดร.ขจรวุฒิ อุ่นใจ หลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. (Kajornvut Ounjai, Ph.D. Biological Engineering, KMUTT)
 • 12:00-13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (Lunch)

ดำเนินรายการโดย ดร.ดวงหทัย วิวัฒน์รัตน์ (หัวหน้าโครงการ)

Duanghathai Wiwatratana, Ph.D.

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่ง และร่วมสัมมนาผ่าน Livestream on Facebook ได้ทาง https://forms.gle/GrKb8iY7ChxHF2NC9 หรือ