เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติด้านจริยธรรมการวิจัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง นโยบายจริยธรรมการวิจัย (Research Integrity) พ.ศ. 2564

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร จัดอบรมเชิงปฏิบัติด้านจริยธรรมการวิจัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง นโยบายจริยธรรมการวิจัย (Research Integrity) พ.ศ.2564 โดยมีหัวข้อการอบรม ดังนี้

  1. Plagiarism โดย ศ. ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ
  2. Peer Review โดย ศ. ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.30 – 12.00 น.
บรรยายออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM (ไม่จำกัดจำนวน)

ทั้งนี้ใบรับรองการผ่านการฝึกอบรมสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน การพิจารณาการต่อสัญญาจ้าง การเลื่อนระดับ และการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง นโยบายจริยธรรมการวิจัย (Research Integrity) พ.ศ.2564

ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการบรรยายได้ที่
https://bit.ly/3p4Lz0X

ปิดรับรายชื่อ
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564

สามารถอ่านรายละเอียดประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง นโยบายจริยธรรมการวิจัย (Research Integrity) พ.ศ.2564 เพิ่มเติมได้ที่ https://ethics.kmutt.ac.th/riservice/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
งานจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลการวิจัย สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) โทร 0-2470-9623
อีเมล์ Keerati.pin@mail.kmutt.ac.th Line ID @660tgdwz เว็บไซต์ https://ethics.kmutt.ac.th/