ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนช่องทางการส่งบทความวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชรัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ด้วยวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะทำการย้ายข้อมูลในระบบวารสารฯ เดิมไปยังระบบจัดเก็บวารสารฯ ใหม่ ThaiJo 2.0 เพื่อให้เป็นมาตรฐานและง่ายต่อการสืบค้น

จึงขอแจ้งเปลี่ยนที่อยู่เว็บไซต์สำหรับส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ที่ https://so03.tci-thaijo.org/index.php/hssj   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป