ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 16

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 16
“Research and Innovation for Sustainable Development Goals in the Next Normal (R&I for SDGs in the Next Normal)”
วันที่ 11 – 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
ณ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Onsite) และในรูปแบบออนไลน์ (Online)

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://web2.ubu.ac.th/~sme/ubrc/
สำหรับผู้สนใจที่มีความประสงค์ส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการดังกล่าว กำหนดส่งบทความวิจัยภายในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานอธิการบดี สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ
โทร. 0-4535-3035
E-mail. ubrc@ubu.ac.th