ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัย จับโจทย์มั่น จัดการแม่น

หลักสูตรการบริหารจัดการงานวิจัย “จับโจทย์มั่น จัดการแม่น”
ระหว่างวันที่ 18 – 20 ตุลาคม 2565
ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

  1. เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 หรือหากมีผู้สมัครเต็มจำนวน 40 ท่าน ก่อนเวลาที่กำหนด สถาบันฯ ขอปิดระบบการรับสมัครทันที
  2. สถาบันฯ รับสมัครผู้เข้าร่วมหลักสูตร จำนวนไม่เกิน 40 ท่านต่อรุ่น โดยพิจารณาจากลำดับการลงทะเบียนและเอกสารประกอบการสมัคร และหากผู้สมัครได้รับการยืนยันการเข้าร่วมหลักสูตร กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายใน วันที่ 30 กันยายน 2565
  3. สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียน หากผู้สมัครต้องการยกเลิกการเข้าร่วมหลักสูตร แต่สามารถส่งผู้แทนได้

หมายเหตุ : ก่อนกรอกใบสมัครออนไลน์
– ค่าลงทะเบียน 18,000 บาท/ท่าน ครอบคลุม

  1. การเข้าฟังบรรยายและปฏิบัติตลอด 3 วัน
  2. เอกสารประกอบการอบรม 1 ชุด
  3. ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม ตลอดระยะเวลาการอบรม 3 วัน ทั้งนี้ ไม่รวม ค่าเดินทางและค่าที่พัก ของผู้เข้าร่วมการอบรม
    – เมื่อท่านกรอกข้อมูลลงทะเบียนออนไลน์แล้ว กรุณาติดต่อกลับ 02-126-7632 ต่อ (122 คุณรัชนี) (110 พัชยา) เพื่อตรวจสอบชื่อผู้สมัครเข้าร่วมอบรม

กรอกใบสมัครได้ที่ http://www.knit.or.th/web/?p=36191