ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง ประจำปี 2565

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง ประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.30 – 12.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Cisco Webex

ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง สนับสนุนกลุ่มวิจัยที่มีความสามารถสูง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและแสดงศักยภาพในระดับนานาชาติ โดยให้การสนับสนุนไม่เกิน 3 ทุน ทุนละไม่เกิน 15 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการไม่เกิน 3 ปี ทั้งนี้ อย่างน้อย 1 ทุน จะให้การสนับสนุนกับนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ

ขอบเขตการสนับสนุน ประจำปี 2565: เปิดกว้างให้กับนักวิจัยทุกสาขาที่ทำงานในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพกลุ่มนักวิจัยและการใช้ประโยชน์ จากโครงสร้างพื้นฐาน ให้บรรลุเป้าหมายที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของประเทศ สร้างผลงานด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ ที่สามารถแข่งขันและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมต่อไป เช่น การรองรับหรือยกระดับอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการบริการยุคใหม่ ของประเทศ มุ่งสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม หรือ สนับสนุนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ที่ส่งเสริมความยั่งยืน

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่

https://meeting-nstda.webex.com/meeting-nstda/j.php?RGID=rb2a7fe9675c38ef0f5f7613961f9b8b7

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02-644-8150 ต่อ 81882 (วนัสนันท์)
อีเมล wanatsanan.sir@nstda.or.th