ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาโครงการพัฒนาพัดลมประสิทธิภาพสูงต้นแบบ

กลุ่มวิจัย EnConLab คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม “สัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการพัฒนาพัดลมประสิทธิภาพสูงต้นแบบ และสาธิตพัดลมต้นแบบ” 

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.20-15.30 น.  (รับจำนวนจำกัด)