ขอเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Brain science seminar ครั้งที่ 8 หัวข้อ Adult Brain never stops generating new neurons

สถาบันการเรียนรู้ (Neuroscience Center for Research and Innovation ร่วมกับ CELT)

ขอเรียนเชิญบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม Brain science seminar ครั้งที่ 8 หัวข้อ Adult Brain never stops generating new neurons! พูดคุยกับ ดร.ภุมรี นามเขียว อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สิ่งที่ได้เรียนรู้

  • สมองของมนุษย์หยุดพัฒนาหลังจากเข้าสู่วัยผู้ใหญ่จริงหรือ
  • เซลล์ประสาทที่เกิดขึ้นใหม่ต่างจากเซลล์ประสาทเดิมอย่างไร
  • การสร้างใหม่ของเซลล์ประสาทช่วยให้เราฉลาดขึ้นหรือไม่
  • เราจะเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างเซลล์ประสาทใหม่ได้ด้วยวิธีใดบ้าง

ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30-11.30 น.

ผ่าน application Zoom ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3exjV6A รับ Zoom meeting link ทาง E-mail ที่ลงทะเบียนไว้

สอบถามเพิ่มเติม E-mail : nx@mail.kmutt.ac.th

CELT line official Account. Line ID : @celtkmutt