ขอเชิญเสนอชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนด้วยวิทยาศาสตร์ Mahidol Science Environment & Sustainability Award 2021

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล รางวัลสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนด้วยวิทยาศาสตร์ Mahidol Science Environment & Sustainability Award 2021
เพื่อเชิดชูเกียรติองค์กร บุคคลทั่วไป รวมถึงนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่สร้างประโยชน์แก่สังคมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ จนเป็นที่ประจักษ์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://science.mahidol.ac.th/th/award.php

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณนันท์มนัส วิมลเศรษฐ โทร. 0 2201 5071 มือถือ 0 81445 1422

รูปโดย Facebook MahidolSC