ขอเชิญเข้าร่วมงาน Online research excellence forum ในหัวข้อ Enzyme technology

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) จัดงาน Online research excellence forum ในหัวข้อ Enzyme technology เพื่อเป็นเวทีในการร่วมหารือและสร้างความเป็นเลิศทางการวิจัยในด้าน Enzyme technology ของประชาคมวิจัย มจธ. ร่วมกัน
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น. ผ่านระบบ Zoom

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ shorturl.at/yFLX2

หรือ โปรดสแกน QR code เพื่อดูรายละเอียดกิจกรรมและลงทะเบียนจากเบนเนอร์ประชาสัมพันธ์

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: คุณกัณฐิกา ประยูรรักษ์

E-mail: kantika.pra@kmutt.ac.th

โทรศัพท์ 0-2470-9651