ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “พลวัตของการปล่อย PM2.5 และสารตั้งต้นที่ก่อให้เกิด PM2.5 ทุติยภูมิในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภาคกลาง”

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับฟังความคิดเห็น
เรื่อง “พลวัตของการปล่อย PM2.5 และสารตั้งต้นที่ก่อให้เกิด PM2.5 ทุติยภูมิในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภาคกลาง”
ภายใต้โครงการ “การจัดทำแนวทางการจัดการฝุ่น PM2.5 โดยการวิจัยการเกิดอนุภาคทุติยภูมิ จากการใช้ระบบแบบจำลองการจัดการคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและภาคกลาง”

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น. ผ่านระบบ Zoom

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านทาง https://bit.ly/3I8uKIy

สอบถามเพิ่มเติม คุณอรชร โทร. 0952546928